Handlekurv


Handlekurven er tom

0,00

0

Salgsbetingelser

 

Følgende vilkår gjelder for kjøp av varer og tjenester gjennom nettsiden www.jo-moen.no i tillegg til gjeldende lover og regler i avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven. Disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter og er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 

1. Avtalen
Avtalen består av disse kjøp-, salg- og leveringsbetingelsene, opplysningene gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilte avtalevilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene går det som er særskilt avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. Avtalen med dens kjøp-, salg- og leveringsvilkår gjelder for bestillinger en kjøper gjør på www.jo-moen.no.

2. Partene
J.O. Moen AS, registrert i brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 914355664, har forretningsadresse Øran 20, 6300 Åndalsnes og kan kontaktes på e-post miljo@jo-moen.no, er eier og innholdsansvarlig for nettsiden www.jo-moen.no. Nettbutikken som finnes på disse nettsidene er drevet av J.O. Moen Miljø AS som er heleid av J.O. Moen AS, og er registrert i brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 980405419, har forretningsadresse Øran 20, 6300 Åndalsnes og kan kontaktes på e-post miljo@jo-moen.no, i disse avtalevilkår betegnet som «Selger/Selgeren».
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen og betegnes i dette avtaledokumentet som «Kjøper/Kjøperen».

3. Pris
Den oppgitte prisen for varer og tjenester ved bestillingstidspunktet er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Har du valgt hjemlevering av varer vil prisen på dette være oppgitt særskilt og inkluderes i totalprisen. Når kjøperen bekrefter bestillingen gjennom bestillingsløsningen forplikter kjøperen seg til å betale det totale beløpet senest ved levering av varen eller tjenesten.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Selger forbeholder seg retten til å kunne kansellere en bestilling etter den er sendt inn av kjøper, om det avdekkes feil eller mangler i produkttekst, informasjon, pris eller tilsvarende. Selger vil i slike tilfeller informere kjøper omgående om feilen som er oppdaget og gi kjøper mulighet til å foreta en ny bestilling.

5. Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 10 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kjøper. Varen leveres hos kjøperens oppgitte adresse med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Hvis leveringstid er oppgitt i bestillingsløsningen så er det snakk om antall virkedager, mandag til fredag foruten offentlige helligdager. Levering skjer innenfor ordinær arbeidstid mellom 07:30 og 15:30.  Hvis kjøper har spesielle krav til leveringstidspunkt må disse oppgis i bestillingen, men det er ingen garanti for at disse kan etterleves. Hvis varen ikke er på lager, men bestillingen fremdeles går gjennom i bestillingsløsningen, vil selger så snart som mulig ta kontakt med kjøper og informere om forventet leveringstidspunkt. Selger kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for eventuelle forsinkelser som måtte medføre ulempe eller merkostnad for kjøper, med mindre dette er særskilt avtalt på forhånd. Hvis leveringstid overgår det kjøper kan eller burde kunne normalt forvente ut ifra tilgjengelig informasjon og kjøper ønsker å heve eller gjøre endringer i bestillingen må kjøper ta kontakt med selger omgående og uten unødig opphold.
For levering av løse masser som hagejord, sagma, sand, singel, grus og lignende følger det noen særskilte vilkår. Levering av løse masser gjøres med lastebil/vogntog så nært kjøpers bruksområde som mulig, der lastebil/vogntog kan lovlig kjøre på et jevnt bæredyktig underlag. Lossing av leveranse må kunne utføres på forsvarlig og lovlig måte. Kjøper må gjøre selger kjent med lave underganger, bratte bakker, trange adkomster, dårlige grunnforhold og annet som kan påvirke selger sin evne til å levere varen så tidlig som mulig. Hvis kjøper unnlater å informere selger om forhold de kjenner til eller burde kjenne til som volder skade på selger eller tredjepart sitt utstyr eller eiendom kan kjøper bli holdt økonomisk ansvarlig. Greiner og lignende som henger inn eller over adkomstveien må fjernes i god tid før forventet levering. Det forutsettes at arealer der levering skal foregå er av en slik kvalitet at den tåler belastningen av stor lastebil. Det er i mange tilfeller ikke mulig for transportør å oppdage fersk asfalt eller dårlige grunnforhold. Ansvaret for at arealet berørt av leveransen tåler belastningen under levering og lossing ligger hos kjøper. Der transportøren vurderer adkomstvei eller losseplass til ikke å være tilpasset tunge kjøretøy, eller medfører risiko for transportørens utstyr og omgivelser, kan kjøper velge om varen losses på nærmeste egnede plass, eller returneres selger for kjøpers regning. Det er til enhver tid kjøper sitt ansvar at leveringssted er egnet og at kjøper har nødvendige tillatelser til å motta varen på avtalt leveringssted. Risikovurdering av adkomst og losseplass er en vurdering den enkelte transportør/sjåfør tar på stedet og kan ikke overprøves.
For levering av klær med eller uten personlig trykk bestemt av kjøper påløper det leveringstid inn til selger sitt lager. Selger har ingen kontroll over leveringstid fra produsent men vil informere kjøper omgående hvis det oppstår forsinkelser utover det som normalt kan forventes.

7. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøper må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper bærer bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og melding bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Består kjøpet av flere leveranser vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. Kjøper må bære alle kostnader ved å returnere varen(e) dersom angreretten brukes. For varer som ikke kan sendes med vanlig postgang påløper det utgifter, disse vil være tilsvarende fraktprisen for å få varen(e) levert. Varer som kan beskrives som løse masser, herunder hagejord, sagma, singel, grus, sand, samsmasser og lignende, er unntatt fra angreretten etter angrerettloven § 22 bokstav a. Varer som er fremstilt etter kjøpers spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg, herunder klær med påtrykt navn, er unntatt fra angreretten etter angrerettloven § 22 bokstav e.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra
selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

• Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.
• Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.
• Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. Fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

• Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
• Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
• Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

• Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
• Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.
• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
• Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Mer informasjon om hvordan selger samler, lagrer og bruker personopplysninger finnes i personvernerklæringen som er tilgjengelig her: www.jo-moen.no/personvernerklaering

13. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Med mindre annet er avtalt er Romsdal Tingrett verneting for alle tvister som utspringer av avtaler med selger.